انتقال نیرو و برق‌رسانی به شبکه‌های توزیع نیروی برق تهران بزرگ

انتقال نیرو و برق‌رسانی به شبکه‌های توزیع نیروی برق استان تهران

توسعه و احداث و بهینه‌سازی به شبکه‌های توزیع نیروی برق تهران بزرگ

توسعه و احداث و بهینه‌سازی به شبکه‌های توزیع نیروی برق استان تهران

انتقال نیرو و برق‌رسانی به شبکه‌های توزیع منطقه برق سعادت‌آباد

توسعه و احداث و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه

توسعه و احداث و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک

توسعه و احداث و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا

توسعه و احداث و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات

تأمین برق نیروگاه تهران

توسعه شبکه جهت تزریق برق نیروگاه

تأمین برق بیمارستان بین المللی آرمان

تأمین برق بیمارستان ایرانیان

و . . .