خدمات قابل ارائه :

سامانه های فوتو ولتاییک و انرژی های نو

  • طراحی و اجرای سامانه فتوولتائیک متصل به شبکه
  • طراحی و اجرای نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه
  • طراحی و اجرای سامانه خورشیدی مستقل از شبکه
  • طراحی و اجرای سیستم روشنایی خورشیدی
  • طراحی و اجرای سامانه ترکیبی برق بادی و خورشیدی