توسعه و احداث و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا

انتقال نیرو و برق‌رسانی به شبکه‌های توزیع منطقه برق سعادت‌آباد

تأمین برق شرکت‌های صنعتی ایران

تأمین برق شرکت‌های آسویار

تأمین برق بیمارستان شهید باهنر

تأمین برق نیروگاه تهران

فرماندهي نيروي انتظامي ويژه غرب استان تهران

توسعه شبكه جهت تزريق برق نيروگاه

توسعه و احداث و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه

تأمین برق بیمارستان بین المللی آرمان

توسعه و احداث و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک