خدمات قابل ارائه :

شبكه‌هاي انتقال و توزیع انرژي الكتريكي

  • طراحي شبكه هاي انتقال و توزیع انرژي الكتريكي شامل شبكه هاي هوايي، زميني و پست
  • اجراي شبكه هاي انتقال و توزیع انرژي الكتريكي اعم از هوايي و زميني و همچنين احداث پست‌
  • ارائه طرح‌هاي اصلاحي به منظور بهينه‌سازي شبكه‌هاي توزيع و اجرای اصلاح و بهینه­سازی شبکه های توزیع، کارخانه‌ها، پارک­ها و فضای سبز و منازل مسکونی و … و رعايت الزامات ايمني، عملكردي و حفاظتي در طراحي­ها، اجرا و بهره‌برداري از شبكه‌هاي توزيع
  • خدمات GIS شبکه­های انتقال و توزیع انرژي الكتريكي
  • خدمات مشاوره جهت ساخت و خرید تجهیزات الکتریکی و نرم افزارهای محاسبات الکتریکی و مکانیکی شبکه های انتقال و توزیع انرژي الكتريكي